DC&PT - Thời Sự 2015

 Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

 

LGT DC&PT: Trong diễn văn bế mạc HNTU 13 Nguyễn Phú Trọng đề cao những thành quả đạt được trong Khóa 11, coi đó là công lao của Trung ương đảng, Bộ chính trị và Ban bí thư, nhưng không nhắc tới Chính phủ. Tuy nhiên trong phần nói tới cách thực hiện và điều hành -tức thuộc phạm vi của Chính phủ, th́ ông Trọng lại lên tiếng chỉ trích mạnh.

 

 

(ĐCSVN) - Chiều 21/12 , Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đă hoàn thành toàn bộ nội dung chương tŕnh đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Hiền Ḥa)

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư:

 “Thưa các đồng chí Trung ương,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương đă hoàn thành toàn bộ nội dung chương tŕnh đề ra.

1- Hội nghị đă tập trung thảo luận, góp ư cụ thể và thống nhất cao thông qua các văn kiện tŕnh Đại hội XII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, biểu dương đại hội đảng bộ các cấp đă chủ động, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn kiện; hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí lăo thành cách mạng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các nhân sĩ, trí thức, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài đă đóng góp nhiều ư kiến quư báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước. Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xă hội và các cơ quan có liên quan đă khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ư kiến đóng góp, xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải tŕnh và hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện tŕnh Trung ương tại Hội nghị lần này. Việc chuẩn bị các văn kiện tŕnh Đại hội XII của Đảng đă hoàn thành theo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Nội dung các văn kiện thật sự là kết tinh trí tuệ, ư chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đă đánh giá thẳng thắn, sát thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; chỉ rơ những thành quả đă đạt được, những hạn chế, khuyết điểm c̣n tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời, phân tích, dự báo t́nh h́nh thế giới và đất nước những năm sắp tới; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm xây dựng và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xă hội, Văn kiện đă có nhiều bổ sung về phương hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa; đổi mới mô h́nh tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lư xă hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xă hội; tăng cường quản lư tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động pḥng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhấn mạnh chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo các quy luật của kinh tế thị trường, có tính hiện đại và hội nhập quốc tế; thị trường đóng vai tṛ quan trọng trong huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực phát triển, là một động lực giải phóng sức sản xuất; Nhà nước đóng vai tṛ định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo dựng môi trường cạnh tranh b́nh đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ, chính sách và nguồn lực của Nhà nước để điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ và công bằng xă hội. Trong quá tŕnh phát triển, phải thường xuyên quan tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mạnh mẽ quá tŕnh kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu; nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân; đổi mới, cơ cấu lại thị trường dịch vụ công, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo , khoa học - công nghệ, văn hóa - xă hội.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Văn kiện bổ sung, xác định rơ hơn sự cần thiết và định hướng đổi mới về tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị đồng bộ hơn với đổi mới kinh tế cả về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ, tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền và phải tạo ra sự chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả hơn. Xây dựng Nhà nước về cả lập pháp, hành pháp và tư pháp, gắn với đổi mới hoàn thiện chính quyền các địa phương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xă hội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật theo các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp năm 2013.

Khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của việc ban hành và kiên tŕ, kiên quyết tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; đẩy mạnh đấu tranh pḥng, chống tham nhũng, lăng phí; ngăn chặn, đẩy lùi t́nh trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và phương thức lănh đạo. Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ phải tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ. Xây dựng cơ chế, chính sách để các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân phát hiện, giới thiệu nhân tài cho Đảng, Nhà nước; thực hiện chủ trương quản lư biên chế thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

2- Về kiểm điểm sự lănh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Hội nghị cho rằng: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đă luôn bám sát các quan điểm, đường lối, cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Cương lĩnh, Chiến lược, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng Chương tŕnh làm việc toàn khóa và bổ sung kịp thời phù hợp với t́nh h́nh thực tiễn để tập trung lănh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa ra các quyết sách đúng, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xă hội, quốc pḥng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều thành quả to lớn, toàn diện. Nổi bật là:

Trước t́nh h́nh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, cùng với khủng hoảng nợ công, cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực, diễn biến phức tạp trên Biển Đông và những khó khăn trong nước tác động bất lợi đến kinh tế - xă hội nước ta..., Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đă kịp thời, linh hoạt điều chỉnh trọng tâm chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy tŕ tăng trưởng hợp lư, bảo đảm an sinh xă hội. Nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tiềm lực kinh tế đất nước được nâng lên; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá, năm sau cao hơn năm trước; lạm phát năm 2015 được kiểm soát ở mức thấp so với nhiều năm gần đây; đổi mới mô h́nh tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược đạt một số kết quả bước đầu; giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, xă hội tiếp tục phát triển; đời sống của nhân dân được cải thiện.

Trước những diễn biến mới, phức tạp của t́nh h́nh quốc tế và khu vực, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đă b́nh tĩnh, tỉnh táo, xử lư các t́nh huống một cách khôn khéo, đúng đắn, kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị - xă hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bảo đảm môi trường ḥa b́nh, ổn định để phát triển đất nước. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm chăm lo và đạt nhiều kết quả quan trọng; nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng. Năng lực lănh đạo, sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao. Đă lănh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng, ban hành Hiến pháp năm 2013 và các luật bảo đảm thể chế hóa kịp thời Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tổ chức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan tư pháp, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn. Dân chủ xă hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy.

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là kết quả sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của cả hệ thống chính trị dưới sự lănh đạo của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, vững vàng về chính trị, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, nêu cao trách nhiệm, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của đất nước, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác quốc tế.

Với tinh thần thẳng thắn tự phê b́nh và phê b́nh, Trung ương cũng chỉ rơ những mặt c̣n hạn chế, khuyết điểm. Công tác dự báo, hoạch định và lănh đạo tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng vẫn c̣n bất cập. Kinh tế mô chưa ổn định vững chắc; tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế c̣n thấp, chậm được cải thiện. Việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu. Việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới mô h́nh tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế c̣n chậm, chưa có những chuyển biến cơ bản. Lănh đạo, chỉ đạo một số lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xă hội c̣n hạn chế. Việc ngăn chặn và đẩy lùi t́nh trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác đấu tranh pḥng, chống tham nhũng, lăng phí chưa có nhiều chuyển biến mạnh. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt chưa tiến bộ rơ rệt,...

Từ những kết quả đạt được và những việc chưa làm được, Trung ương đă nghiêm túc rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

 Các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: Hiền Ḥa)


3- Ban Chấp hành Trung ương đă thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XII. Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đă viết phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lănh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị của chúng ta đă thành công tốt đẹp; nhiều nội dung công việc quan trọng chuẩn bị Đại hội XII của Đảng cơ bản đă được hoàn thành theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, thời gian từ nay đến Đại hội không c̣n nhiều, chúng ta c̣n không ít việc quan trọng phải làm. Đề nghị các đồng chí Trung ương và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và lănh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đă đề ra, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt trọng trách của ḿnh trước Đảng, trước nhân dân và đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn"./.

 

Trích: Cộng sản  21.12.15

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:                                                                                    

            www.dcpt.org     hay     www.dcvapt.net                  

                                                                                           

 

Email: dcvapt@gmail.com

                                                                                                                                                                                          

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục