DC&PT - Thời Sự 2018

  

NHÓM TRÍ THỨC “LĂO MÀ CHƯA AN”

Chúng tôi mt nhóm trí thc có tui, tng tri và có kinh nghim, trước mt gm by người – nhà văn Nguyên Ngc (Hi An), nhà thơ Hoàng Hưng (Sài G̣n), Linh mc Giuse Maria Lê Quc Thăng (Sài G̣n), PGS Hoàng Dũng (Sài G̣n), GS Nguyn Hu Chi (Hà Ni), PGS Mc Văn Trang (Hà Ni) và TSKH Nguyn Quang A (Hà Ni) – thng nht lp nhóm có tên là “LĂO MÀ CHƯA AN”.

Nhóm s đưa ra nhng ư kiến, nhn xét, nhn đnh ca ḿnh v nhng din biến xă hi mà chúng tôi  nghĩ là quan trng, có nh hưởng đến nhiu người và đi sng xă hi Vit Nam trên tinh thn ôn hoà, xây dng nhm góp phn kiến to:

• mt xă hi công bng, dân ch trong đó mi người có các quyn t do ph quát, có kh năng tư duy đc lp, có kh năng phê phán, thm nhun tư tưởng bt bo đng, biết lng nghe và tôn trng ư kiến ca nhau, biết tích cc đóng góp kh năng ca ḿnh vào công vic chung, ca đt nước;

• mt nhà nước hot đng hu hiu, tn tu phc v nhân dân đ xây dng mt đt nước giàu mnh, có đ sc đ gi vng s đc lp v chính tr, bo v s toàn vn lănh th, có quan h tt vi bn bè quc tế, góp phn gi và bo v s phát trin bn vng trong hoà b́nh.

Chúng tôi nêu ư kiến công khai và mong mun được người dân và chính quyn lng nghe và tham kho ư kiến ca chúng tôi.

Nhóm gm các trí thc có tui, tng tri và có kinh nghim, nhưng không nht thiết phi già như cái tên có th ám ch. Nhóm có th được m rng nhưng c gng không quá 15-20 người đ d trao đi và h́nh thành ư kiến chung ca nhóm.

https://www.facebook.com/groups/388115845034355/permalink/389591158220157/chúng

 

TUYÊN B CA NHÓM TRÍ THC “LĂO MÀ CHƯA AN

V NHNG DIN BIN LIÊN QUAN ĐN CÁC D THO LUT

“Đơn v hành chính-kinh tế đc bit Vân Đn, Bc Vân Phong, Phú Quc”

và “An ninh mng” được Chính ph tŕnh Kỳ hp th 4 ca Quc hi khoá XIV.

Chúng tôi hết sc bt b́nh trước vic Chính ph đ tŕnh hai d tho lut gây xáo trn nhân tâm, bt n xă hi, làm yếu đt nước trong nhng ngày va qua.
Theo ư ki
ến ca nhiu nhân sĩ, trí thc, chuyên gia và người dân, d lut Đơn v hành chính-kinh tế đc bit Vân Đn, Bc Vân Phong, Phú Quc không cn thiết, không mang li hiu qu kinh tế và s thí đim th chế, có quá nhiu ưu đăi không cn thiết, ch khuyến khích các nhóm đc li, và quan trng nht có th nh hưởng nghiêm trng đến an ninh quc gia; d lut An ninh mng có nhiu điu vi phm Hiến pháp mt cách trng trn, tước nhiu quyn hiến đnh ca công dân, cn tr hot đng ca doanh nghip và các t chc dân s, trao quá nhiu quyn tuỳ tin cho công an, vi phm các tho thun quc tế mà Vit Nam đă kư kết và có thnh hưởng nghiêm trng đến s phát trin kinh tế, cn tr s hi nhp quc tế ca Vit Nam (chúng tôi không bàn đến nhng quy đnh v bo v s an toàn d liu và an ninh h thng thông tin ca các cơ quan nhà nước, và các h thng công ích khác mà nhà nước nào cũng phi chăm lo).

C hai d lut đă b dân chúng phn ng quyết lit, nhưng Chính ph mi ch yêu cu Quc hi tm HOĂN thông qua d lut Đơn v hành chính-kinh tế đc bit Vân Đn, Bc Vân Phong, Phú Quc ch chưa hu vic đ tŕnh bn d lut này ra Quc hi và vn quyết chí đ Quc hi thông qua d lut An ninh mng (mà không chu sa nhng điu bt hp lư được nhc ti trên); và Quc hi đă thông qua d lut an ninh mng ngày 12-6-2018, có hiu lc t 1-1-2019.

Tt c nhng đng thái này ca Chính ph rơ ràng s kéo lùi bước tiến ca dân tc, đy đt nước vào mt tương lai tăm ti, đưa Vit Nam vào mt ngơ ct.

CHÚNG TÔI YÊU CU:

• CHÍNH PH HU D LUT Đơn v hành chính-kinh tế đc bit Vân Đn, Bc Vân Phong, Phú Quc;

• CH TCH NƯỚC KHÔNG KƯ BAN HÀNH lut An ninh mng;

• QUC HI SA nhng điu bt hp lư được nhc ti trên ca lut An ninh mng;

• Tr t do ngay cho nhng người biu t́nh ôn hoà c̣n b công an bt gi.

CHÚNG TÔI ĐNG VIÊN DÂN CHÚNG hăy thc thi các quyn hiến đnh ca ḿnh mt cách ôn hoà, tiết chế, tránh li nói và hành đng quá khích và vi tinh thn xây dng đ đ̣i Chính ph, Ch tch nước, Quc hi và các chính quyn đa phương thc hin bn yêu cu trên.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1708875282539618&id=1708796832547463

 

Trích: BVN 17.06.18

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                       

hay       www.dcvapt.net             

                                          

                                          

Email: dcvapt@gmail.com

 

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục