DC&PT - Thời Sự 2018

"Nhôm, nhựa" tuổi ǵ mà tác oai, tác quái,

phải cỡ Quy tŕnh mới làm được

Xuân Dương