DC&PT - Thời Sự 2018

Giữ ǵn phẩm giá, uy tín của người trí thức chân chính

 LGT DC & PT: Ban tuyên truyền của ĐCSVN sống trong Biotop "mèo khen mèo dài đuôi". Mục đích để tuyên truyền, thổi pḥng cái nhỏ thành cái lớn, cái đen thành trắng, không thành có, cái có thành không. Theo thời gian họ đă tự lừa dối ḿnh, là đang ở thiên đường CS. Họ nói về "tự do", về "sáng tạo", về "đồng hành", về "dân tộc". Tuy nhiên, Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, chế độ công an trị đang ngự trị, là hàng rào kẽm gai. là hầm hố th́ tự nó đă trói, giam hăm trí thức.

Bản chất của trí thức là sự trung thực, dám vượt lằn ranh và có trách nhiệm cảnh giác, báo động. Trí thức phục vụ cho con người, không chỉ phục vụ cho một đảng, nhất là đảng này tự đồng hóa với đất nước, nhưng lại đàn áp người dân và ḅn rút đất nước. Trí thức trung thực với chính ḿnh và thực tế đời sống. Cảnh giác, báo động trước những nguy cơ của một đàn cừu, của những con ngựa bị bịt mắt, ngoan ngoăn hoặc bị ép buột phải hành động ngược với lương tâm và ư chí hướng thượng của con người, ở đây là con người VN tử tế, biết và có phẩm giá.

 

QĐND - Trí thức là những người đặc biệt trong xă hội. Tính đặc biệt thể hiện ở chỗ họ có tư duy, hiểu biết, kiến thức hơn người, có khả năng t́m ra những phát minh, sáng chế, sáng kiến góp phần thúc đẩy xă hội phát triển văn minh, tiến bộ và làm giàu của cải vật chất, văn hóa, tinh thần cho xă hội. Nói đến trí thức là nói đến phẩm chất lao động sáng tạo.

 

Không có tính sáng tạo th́ khó có thể gọi là trí thức. Tuy nhiên, một trí thức chân chính, ngoài phẩm chất say mê lao động sáng tạo, th́ c̣n phải có ḷng tự trọng, đồng thời phải biết đồng hành, gắn bó thủy chung với cộng đồng, dân tộc, đất nước đă sinh ra, nuôi dưỡng ḿnh lớn khôn, trưởng thành.

Thời gian qua, trong khi phần đông trí thức Việt Nam luôn phát huy tốt vai tṛ, trách nhiệm của ḿnh và có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, th́ vẫn c̣n một số trí thức có những hành vi làm tổn hại đến sự nghiệp chung, gây bất lợi cho ổn định chính trị và sự đồng thuận xă hội.

 

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ tŕ Kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: TTXVN

 

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đă ra thông báo về những sai phạm rất nghiêm trọng của một trí thức, đó là ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam). Theo thông tin của cơ quan chức năng cung cấp, từ năm 2005 đến 2018, với vai tṛ là Giám đốc-Tổng biên tập, ông Chu Hảo đă để Nhà xuất bản Tri thức xuất bản 29 cuốn sách có nội dung sai phạm; trao giải thưởng một số đầu sách có nội dung phức tạp, nhạy cảm. Là một đảng viên, nguyên là lănh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, nhưng từ năm 2011 đến nay, ông Chu Hảo đă tham gia kư tên, soạn thảo và trực tiếp soạn thảo 7 kiến nghị, thư ngỏ với nhiều nội dung chưa đúng, không phù hợp, trái với đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước, để các phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc sự thật, ảnh hưởng đến uy tín và vai tṛ lănh đạo của Đảng và Nhà nước. Không chỉ vậy, ông Chu Hảo đă “Vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đă suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm này là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xă hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”-như thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đă chỉ ra.

Nhiều ư kiến cho rằng, đáng ra ông Chu Hảo phải bị thi hành kỷ luật từ lâu, v́ vi phạm của ông diễn ra trong thời gian dài. Mặc dù đă được các cơ quan cấp trên, cơ quan chức năng, tổ chức nghề nghiệp nhiều lần chân thành góp ư, nhắc nhở, nhưng ông vẫn không khắc phục khuyết điểm. Tuy nhiên, v́ ông Chu Hảo từng đảm nhiệm chức vụ lănh đạo của một bộ, lại là một trí thức có ảnh hưởng nhất định trong đời sống xă hội, nên cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm đă rất thận trọng trong xử lư, xem xét toàn diện ở mọi khía cạnh rồi mới thống nhất đề xuất cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật. Tất nhiên, phải quyết định kỷ luật đối với một trí thức là việc không ai mong muốn. Nhưng như người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đă từng khẳng định: “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.

Qua sự việc này, chúng ta mới thấy không phải cứ là trí thức th́ sẽ được mọi người vị nể, trọng vọng. Tài năng đến mấy nhưng không mang tài năng ấy ra phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, mà lại lợi dụng khả năng, vị thế công tác của ḿnh để làm phương hại đến sự nghiệp chung, tác động xấu đến dư luận xă hội, niềm tin trong nhân dân, th́ rất đáng phê phán. Không riêng ông Chu Hảo, thời gian qua, nhân danh “kẻ sĩ yêu nước”, “trí thức thương ṇi”, một số tri thức, văn nghệ sĩ đă lợi dụng tên tuổi của ḿnh, lợi dụng bầu không khí tự do sáng tạo, đă có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó nổi lên các biểu hiện như: Phản bác, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền dân chủ xă hội chủ nghĩa; đ̣i thực hiện “đa nguyên, đa đảng”, thể chế “tam quyền phân lập”, phát triển “xă hội dân sự”; nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước; phủ nhận vai tṛ lănh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật; cổ xúy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xă hội; sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng…

Trí thức trước hết là một công dân, nên phải có ư thức, bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với xă hội như bao công dân khác. Trong xă hội pháp quyền lại càng đ̣i hỏi mọi công dân có ư thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đối với trí thức là đảng viên th́ c̣n phải chấp hành điều lệ, kỷ luật Đảng. Không những vậy, người trí thức-đảng viên chân chính c̣n phải tham gia xây dựng, giữ ǵn và làm lan tỏa ảnh hưởng vị thế, uy tín, danh dự của Đảng trong xă hội, góp phần làm cho h́nh ảnh của Đảng ăn sâu vào t́nh cảm, niềm tin trong nhân dân.

 Là người lao động trí óc, có tŕnh độ học vấn, chuyên môn cao, có năng lực tư duy độc lập và sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai tṛ quan trọng trong thúc đẩy tiến bộ xă hội phát triển. Bất cứ một quốc gia nào muốn phồn vinh, hưng thịnh th́ cũng phải đề cao vị thế, vai tṛ và biết khơi nguồn tiềm năng to lớn, sức mạnh dồi dào của đội ngũ trí thức. Nhận thức rơ vấn đề đó, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đă có quan điểm nhất quán là “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”. Một mặt, Đảng ta khẳng định, thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức v́ những mục tiêu tốt đẹp của đất nước, xă hội; mặt khác cũng mong muốn đội ngũ trí thức có bổn phận trước Tổ quốc và dân tộc, không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Bầu không khí tự do vừa là bệ đỡ, vừa là động lực nuôi nguồn cảm hứng và thúc đẩy tài năng sáng tạo cho trí thức. Nhưng cần hiểu tự do ở đây không phải là tự do vô giới hạn, mà là tự do có giới hạn và giới hạn đó không ǵ khác chính là ranh giới cần thiết để pḥng ngừa những lệch lạc có thể làm tổn hại đến thanh danh, uy tín của trí thức và tác động không thuận đến sự ổn định, phát triển lành mạnh của xă hội, đất nước. Nói như một nhà văn, đối với trí thức và văn nghệ sĩ chân chính, không có tự do nào tuyệt đối bằng tự do tuyệt đối phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân. Khi tâm huyết, tài năng của ḿnh được thể hiện tự do trong t́nh yêu Tổ quốc, t́nh yêu nhân dân, t́nh yêu dân tộc th́ nhất định công tŕnh, tác phẩm của trí thức, văn nghệ sĩ sẽ được xă hội công nhận và đi vào ḷng công chúng. Nếu không nhận thức thấu đáo vấn đề này, trí thức, văn nghệ sĩ sẽ đi chệch khỏi "đường ray" cuộc sống và dễ bị đào thải.

Lịch sử đă chỉ ra rằng, một khi trí thức giàu ḷng tự trọng, trách nhiệm, tâm huyết với nhân dân, với Tổ quốc, biết giải quyết hài ḥa giữa thực hiện vai tṛ, sứ mệnh của trí thức với đề cao trách nhiệm xă hội, nghĩa vụ công dân trong cuộc sống và trong hành tŕnh sáng tạo của ḿnh th́ mới để lại danh thơm tiếng tốt cho bản thân, gia đ́nh và xă hội. Ngược lại, nếu để “cái tôi” cá nhân lấn át “cái ta” cộng đồng, thiếu sự thủy chung, tinh thần xây dựng và ứng xử tiền hậu bất nhất... th́ khó có chỗ đứng trong ḷng công chúng.

THIỆN VĂN

Trích: QĐND 26.10.18

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                  

hay       www.dcvapt.net                  

                                                     

                                                     

Email: dcvapt@gmail.com

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục