DC&PT - Thời Sự 2018

 

Nợ công cao, áp lực trả nợ tăng mạnh