DC&PT - Thời Sự 2019

 

Chúc mừng Giáng Sinh

  Năm mới

2020

 

 

Kính chúc các thân hữu quư độc giả trong ngoài nước

một Lễ Giáng Sinh an b́nh;

sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm mới.

 

Chúng ta vững tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc,

đất nước Việt Nam sẽ được tự do dân chủ và phú cường.

 

 

Đức quốc, 23.12.2019

 

Tạp chí Dân chủ & Phát triển

Hiệp hội Dân chủ và Phát triển Việt Nam

 

 

 

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử: 

            www.dcpt.org                                                  

hay       www.dcvapt.net                                     

                                                                     

                                                                                            

Email: dcvapt@gmail.com                                                 

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục