DC&PT - Thời Sự 2019

Tại sao “Quân đội trung với Đảng”

lại trở thành kẻ thù phản quốc, hại dân?

 Nguyễn Hữu Đổng

 

Quân đội là lực lượng ṇng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia (đất nước, nhân dân). Quân đội về h́nh thức, có “quân đội ta” (bản chất: quân đội ḿnh), “quân đội nó” (tính chất: quân đội địch), “quân đội nhân dân” (thực chất: quân đội quốc gia). Quân đội nhân dân tức là quân đội “từ nhân dân mà ra”, “v́ nhân dân quên ḿnh” chiến đấu với các loại kẻ thù “giặc ngoại xâm” (quân đội nó: kẻ thù ngoại xâm), “giặc nội xâm” (kẻ thù phản quốc), “giặc ở trong ḷng” (kẻ thù hại dân). Tuy nhiên, tại sao quân đội trung với “Đảng” (Đảng Cộng sản) lại trở thành kẻ thù phản quốc, hại dân? Để trả lời được câu hỏi này, cần phải nhận thức được tính chất, bản chất, thực chất, mối liên hệ giữa các khái niệm nhân dân, quốc gia, đảng chính trị, Đảng Cộng sản, kẻ thù, quân đội.

Thực chất khái niệm quốc gia, nhân dân Việt Nam, kẻ thù của nhân dân

Quốc gia là khái niệm nói tới “Nước” (nước nhà, đất nước, tổ quốc) [1, tr. 811]. Trong quốc gia có lănh thổ (đất đai, biển đảo, khí trời), quốc dân và nhân dân.

Nhân dân là khái niệm có tính chất (bên ngoài), bản chất (bên trong) và thực chất (toàn diện) ở giữa. Về tính chất, nhân dân là nói tới công dân (cá nhân) yêu cha, mẹ – người đă sinh ra ḿnh. Về bản chất, nhân dân là nói tới một số công dân (nhóm) yêu quê hương – nơi đă sinh ra dân tộc ḿnh. Về thực chất, nhân dân là nói tới nhiều công dân (cộng đồng dân cư) yêu đất nước (nước, tổ quốc, quốc gia) – nơi đă h́nh thành cộng đồng dân tộc Việt Nam ḿnh. Tức nhân nhân Việt Nam là nói về tất cả các cá nhân (cá thể), nhóm (tập thể), cộng đồng (xă hội) dân tộc có ḷng yêu nước, thương ṇi trong “nước” (nước nhà) hay quốc gia Việt Nam.

Theo đó, các công dân không yêu nước – những người “phản quốc” (làm hại đất nước), “hại dân” (làm hại nhân dân) – th́ không phải là nhân dân, mà chỉ là “quốc dân” (đồng bào); bởi v́: “Nhân dân và quốc dân khác nhau… Những bọn phản động chưa đến nỗi bị xử tử, vẫn là quốc dân” [2, t. 8, tr. 264].

Nói cách khác, những kẻ phản quốc, hại dân, như “giặc ngoại xâm” (kẻ thù ngoại xâm: quân đội nước ngoài xâm lược Việt Nam), “giặc nội xâm” (kẻ thù nội xâm: tư tưởng phong kiến, giáo điều, chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lăng phí), đều được coi là “kẻ thù của nhân dân” [2, t. 8, tr. 289]. C̣n những người dân chân thật, dám thẳng thắn “phê b́nh chính quyền” [2, t. 7, tr. 114], tức những người dám “nói thẳng, nói thật” – những người chân thành chỉ ra sai lầm về đường lối (tư tưởng quan liêu), chính sách (hành vi tham nhũng, lăng phí) của các đảng viên Đảng Cộng sản trong Quốc hội, Chính phủ, Ṭa án, Viện Kiểm sát tối cao, chính quyền các cấp – th́ không phải là kẻ thù hay “lực lượng thù địch”, như một số “tuyên truyền viên” (dư luận viên) của Đảng Cộng sản đang cố t́nh đổi “trắng” (người dân chân thật: tương tự quân “tốt” – tốt đẹp) thành “đen” (người đảng viên cộng sản cai trị: tương tự quân “tướng, sĩ” – tinh tướng, kiêu căng) trong bàn cờ Tướng.

Những điều nói trên đă được Hồ Chí Minh nêu rất rơ như sau: “Nói thật tức là phê b́nh” [2, t. 7, tr. 113]; “Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lư này: dân rất tốt. Lúc đă hiểu th́ việc ǵ khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ” [2, t. 5, tr. 245-246]; “Tham ô, lăng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và Chính phủ… là đồng minh của thực dân và phong kiến” [2, t. 7, tr. 357]; “truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to” [2, t. 11, tr. 605]; “Trộm cắp tiền bạc của nhân dân, tổn hại kinh tế của Chính phủ, cũng là mật thám, phản quốc, nếu không phải là tệ hại hơn nữa” [2, t. 7, tr. 368].

Thực chất khái niệm đảng chính trị, Đảng Cộng sản, quân đội

Chính trị được nh́n nhận là khái niệm biểu hiện thực chất các chủ thể (công chức, viên chức, thẩm phán, đại biểu dân cử) trong “chính quyền dân sự” [3] của quốc gia đề ra phương thức lănh đạo, phương pháp quản trị, xác định nguyên tắc luật, nguyên lư pháp quyền, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc để thực hiện, bảo đảm đạt được mục đích đường lối chính trị, mục tiêu chính sách phát triển đất nước – quốc gia. Khái niệm chính trị là đối lập với khái niệm cai trị theo mô h́nh cấu trúc như sau: quản trị (bản chất: nhóm, chưa thật, chưa đúng) – chính trị (thực chất: cộng đồng, chân thật,  đúng) – cai trị (tính chất: cá nhân, không thật, sai).

Khái niệm “đảng” (đảng phái) là biểu hiện bản chất “nhóm”, tính chất “cá nhân”. Theo đó, đảng chính trị là khái niệm biểu hiện sự chân thật của nhóm (tập thể, các cá nhân) hoạt động chính trị trong cộng đồng quốc gia; c̣n đảng cai trị là khái niệm biểu hiện sự giả dối, xấu xa (thủ đoạn) của các cá nhân, nhóm độc quyền (đảng thiếu chân thật) hoạt động cai trị trong quốc gia. Nói cách khác, đối lập với đảng chính trị (đảng có nhiều đảng viên chân thật “phục vụ nhân dân”) là đảng cai trị (đảng có nhiều đảng viên không chân thật, quan liêu, tham nhũng, lăng phí làm hại nhân dân, đất nước – phản quốc).

Từ phân tích ở trên cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một nhóm độc quyền cai trị trong quốc gia. Đảng Cộng sản không phải là đảng chính trị (đảng chân thật – chân chính); bởi v́, trong Đảng c̣n nhiều đảng viên tham nhũng, ăn “hối lộ”, hay nói cách khác là: “c̣n có thể hối lộ được, th́ cũng không thể nói đến chính trị được” [4, tr. 218]; hơn nữa, ngay tên gọi của đảng cũng đă biểu hiện tính chất phản khoa học (không chân thật). Cụm từ “cộng sản” (tính từ) chỉ là nói tới tính chất “góp vào, thêm vào” của từ “cộng” (dấu +) với từ “sản” (sinh ra) [1, tr. 212, 845]. Do vậy, về thực chất, cụm từ cộng sản là muốn nói về cộng đồng xă hội; theo đó, Đảng Cộng sản là muốn nói về “Đảng Cộng đồng”, “Đảng Xă hội”.

Quân đội là lực lượng ṇng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia (đất nước, nhân dân). Về h́nh thức, quân đội có “quân đội ta” (quân ḿnh), “quân đội nó” (quân địch) và “quân đội nhân dân” (quân đội của quốc gia, quốc dân, đồng bào); chẳng hạn, như quân ta (quân đội Việt Nam) và quân địch (quân đội Trung Quốc) trong chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979-1989), hay trong chiến tranh “mềm” (chiến tranh phi pháp, cướp biển đảo, khí trời: áp đặt đường “lưỡi ḅ”, xây dựng đảo nhân tạo trái pháp luật quốc tế) do Trung Quốc gây chiến trên biển Đông giai đoạn hiện nay.

Quân đội ta là nói tới quân đội nhân dân Việt Nam; bởi v́, quân đội ta “từ nhân dân mà ra” và “v́ nhân dân quên ḿnh” chiến đấu với quân thù là “giặc ngoại xâm” (kẻ xâm lược), “giặc nội xâm” (kẻ phản quốc), “giặc ở trong ḷng” (kẻ làm hại dân) – các loại giặc hay kẻ địch không chân thật (gian dối) trong bầu cử, kẻ địch quan liêu (những người chủ quan, giáo điều, sai lầm về quan điểm, đường lối chính trị, mục tiêu chính sách), tham nhũng (những người có ḷng tham lợi, tiền, danh, gian dối, nhũng nhiễu nhân dân để đạt được ḷng tham), lăng phí (những người làm mất tài nguyên, giá trị, sức lao động, sự sống, sự thật, công lư – niềm tin của quốc gia).

Hồ Chí Minh đă từng nói về các mặt trận “quân sự” (chống giặc ngoại xâm), mặt trận “chính trị” (chống giặc nội xâm, giặc ở trong ḷng) như sau: “Về mặt trận quân sự, th́ các chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân thù. Về mặt chính trị, th́ nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn” [2, t. 4, tr. 166].

Nguyên nhân do đâu quân đội trung với Đảng lại trở thành kẻ thù phản quốc, hại dân?

Từ các phân tích ở trên cho thấy, có 5 nguyên nhân cơ bản làm cho quân đội hay quân đội ta trung với Đảng lại trở thành kẻ thù phản quốc, hại dân như sau:

Thứ nhất, do trung (trung thành) với Đảng (Đảng Cộng sản) nên quân đội đă trung với nhóm độc quyền cai trị, chứ không trung với nước (cộng đồng xă hội), như Hồ Chí Minh đă từng nêu rơ về đạo đức mới của người cách mạng như sau: “Đạo đức, ngày trước th́ chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại mới, đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước. Phải hiếu với toàn dân, với đồng bào” [2, t. 4, tr. 170]. Do đó, trung với Đảng Cộng sản chính là nguyên nhân làm cho quân đội ta trở thành kẻ thù phản quốc, hại dân.

Thứ hai, do trung với Đảng nên quân đội phụ thuộc vào sự “lănh đạo” của Đảng Cộng sản (Đảng lănh đạo quân đội), hay quân đội là lực lượng do Đảng nắm giữ. Theo đó, Đảng cộng sản – tức các “công dân ưu tú” của nhân dân – đă và đang trở thành những người “làm đày tớ” cho quân đội; bởi v́, “lănh đạo là làm đày tớ” [2, t. 15, tr. 292]. Nói cách khác, Đảng lănh đạo quân đội tức là nhân dân làm đày tớ cho quân đội, hay quân đội đă trở thành lực lượng “cai trị” (trấn áp) làm hại nhân dân. Điều này lại trái ngược với tư tưởng của Hồ Chí Minh như sau: quân đội phải “phục vụ nhân dân” (làm việc, chiến đấu quyên ḿnh v́ lợi ích của nhân dân); “người đảng viên ở bất kỳ đâu, bất kỳ làm việc ǵ, bất kỳ địa vị nào và hoàn cảnh nào, cũng phải luôn luôn: – Đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết” [2, t. 7, tr. 54]. Hơn nữa, Hồ Chí Minh cũng từng nói rơ: “Các đảng phái không được có quân đội riêng” [2, t. 4, tr. 173]. Điều đó cho thấy, quân đội trung với Đảng là trở thành kẻ thù phản quốc, hại dân.

Thứ ba, do trung với Đảng nên quân đội đă tuân theo đường lối của Đảng, không “theo đúng đường lối của nhân dân” [2, t. 8, tr. 423], từ đó, không xác định rơ mục đích đường lối chính trị, mục tiêu chính sách phát triển, chức năng, nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ Tổ quốc, nhân dân. Hiện nay, không ít đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam “làm kinh tế”, nên đă quá chú trọng vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để kiếm “lợi” (lợi nhuận, lợi ích riêng cho cá nhân, nhóm, đơn vị). Chính do quân đội t́m kiếm lợi nhuận từ việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; mắc tội “sai phạm trong quản lư sử dụng đất” [5]; tham nhũng, sử dụng lăng phí tài lực, vật lực, nhân lực của quốc gia, nên đă làm cho quân đội trở thành kẻ thù phản quốc, hại dân. Hồ Chí Minh đă từng phân biệt rơ chức năng, nhiệm vụ của quân đội và của nhân dân như sau: “bộ đội làm phần của bộ đội, dân làm nhiệm vụ của dân” [2, t. 10, tr. 620]; “bộ đội chỉ lo thi đua giết giặc lập công, bộ đội không phải là cơ quan sản xuất” [2, t. 7, tr. 353].

Thứ tư, do trung với Đảng nên nhiều đảng viên trong quân đội đă mắc căn bệnh chủ quan, như “tính kiêu ngạo cộng sản chủ nghĩa” [4, tr. 217]. Tức nhiều đảng viên cộng sản trong quân đội có tính kiêu căng, xa tránh những người nói thẳng, phê b́nh thật; chỉ thích “thắng” (lên quân hàm) mà không thích “thua” (xuống quân hàm); không phân biệt được đâu là “bạn” (đúng: đảng chính trị), đâu là “thù” (sai: đảng cai trị), và đâu là “nhân dân” (thật: quần chúng) ở giữa bạn và thù, theo mô h́nh câu trúc như sau: bạn (đúng: đảng chính trị) – nhân dân (thật: quần chúng) – thù (sai: đảng cai trị). Đây chính là nguyên nhân làm cho quân đội trung với Đảng đă trở thành kẻ thù phản quốc, “thoái bộ” (phản tiến bộ) làm hại nhân dân.

Hồ Chí Minh đă từng nói về “bệnh hiếu danh” – người “chỉ biết lên mà không biết xuống” [2, t.5, tr. 295]; hay nói về đức tính khiêm tốn của người cựu chiến binh (người tham gia kháng chiến chống ngoại xâm), sự thiếu hiểu biết của đảng viên về quan hệ giữa Đảng và nhân dân, không biết phân biệt đâu là bạn, đâu là thù của quân đội như sau: “càng cựu, càng giỏi càng phải khiêm tốn” [2, t. 5, tr. 90]; “có những đồng chí không biết Đảng khác quần chúng như thế nào” [2, t. 3, tr. 635]; “chưa phân biệt rơ ràng ai là thù, ai là bạn (trên thế giới, trong nước và trong bản thân ḿnh)” [2, t. 8, tr. 156].

Thứ năm, do trung với Đảng – tức trung thành (kiên định) với tư tưởng của một cá nhân nào đó, nên dẫn đến nhiều đảng viên cộng sản nói chung, đảng viên cộng sản trong quân đội nói riêng đă mắc phải “tệ sùng bái cá nhân”, chỉ biết sống “luồn cúi”, tôn thờ tư tưởng “cá nhân”, “chủ nghĩa cá nhân”, tâng bốc kẻ có “chức”, “quyền”, “tiền” chứ không thích người nói thật. Chính đội ngũ đảng viên cộng sản trong chính quyền mắc phải các tệ nạn này đă làm cho quân đội – lực lượng “dưới sự lănh đạo của Đảng” – trở thành kẻ thù phản quốc, hại dân. Hồ Chí Minh đă từng nêu rơ tệ nạn này tồn tại ở Việt Nam như sau: “tệ sùng bái cá nhân cũng tồn tại ở Việt Nam, trong Đảng cũng như ngoài Đảng” [2, t. 10, tr. 402]; đồng thời, Hồ Chí Minh đă kiên quyết “phản đối sùng bái cá nhân” [2, t. 10, tr. 312].

Giải pháp nào để quân đội thực sự là lực lượng ṇng cốt bảo vệ Tổ quốc, nhân dân?

Từ các phân tích được nêu ra ở trên, theo tác giả bài viết, cần phải thực hiện 5 giải pháp chủ yếu sau đây:

Một làđổi mới tư duy khoa học về khái niệm nói chung, khái niệm đảng chính trị, nhân dân, quốc pḥng, pháp luật, pháp quyền, hay chiến tranh, ḥa b́nh nói riêng cho mỗi công dân, đặc biệt là công dân trong lực lượng vũ trang. Hiện nay ở Việt Nam có nhiều cụm từ, khái niệm chưa khoa học, như: “nhà nước”, “giai cấp”; thậm chí phản khoa học, như cụm từ: “cộng sản”, “xă hội chủ nghĩa”. Đổi mới tư duy khoa học về khái niệm (tư duy về tính chất, bản chất, thực chất của khái niệm) tức là cần giáo dục cho mỗi công dân, bộ đội biết nhận thức rơ khái niệm khoa học, để từ đó xác định phương pháp (bản chất), nguyên tắc (thực chất) bảo vệ “chủ quyền quốc gia” (quyền làm chủ của nhân dân trong quốc gia), hay bảo vệ “nhân quyền” (quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân). Hiện nay, hầu hết mọi công dân, cán bộ “trong Đảng và ngoài Đảng” [2, t. 8, tr. 356] ở Việt Nam c̣n chưa nhận thức rơ mô h́nh cấu trúc khách quan của khái niệm khoa học như sau: “bản chất bên trong (động từ) – thực chất ở giữa (danh từ) – tính chất bên ngoài (tính từ)” [6].

Chẳng hạn, hiện nay c̣n nhiều bộ đội, ngay cả cán bộ cấp tướng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy trung ương cũng chưa nhận thức rơ thực chất, mối quan hệ giữa các khái niệm “ḥa b́nh” (tính chất bên ngoài: ḥa b́nh về hành động – tức chính quyền phải bảo đảm quyền sống về vật chất của người dân), “thái b́nh” (bản chất bên trong: ḥa b́nh về tư tưởng – tức chính quyền phải bảo đảm quyền tự do về tư tưởng của công dân) và “ḥa b́nh thật sự” (thực chất: ḥa b́nh cả về tư tưởng và hành động – tức chính quyền phải bảo đảm quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân).

Tức về tính chất, ḥa b́nh là đối lập với chiến tranh; ḥa b́nh chỉ là tạm thời, chiến tranh vẫn có thể xảy ra khi trong quốc gia Việt Nam c̣n tồn tại tư tưởng phong kiến chuyên chế, như: độc quyền về tư tưởng, cai trị của cá nhân (đảng viên cộng sản: Tổng bí thư trong Bộ Chính trị), nhóm (Đảng Cộng sản: “vua tập thể” – Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương Đảng). Đất nước thái b́nh hay ḥa b́nh thật sự là khi trong chính quyền không c̣n “tư tưởng phản tiến bộ” (tư tưởng “thoái bộ” – tư tưởng bị suy thoái), như tư tưởng “xă hội chủ nghĩa” – xă hội không có độc lập, tự do, hạnh phúc thật sự, tức xă hội không có dân chủ, pháp quyền, phát triển.

Hồ Chí Minh đă từng nêu rơ về tầm quan trọng của nguyên tắc “luật phát triển” (quy luật của phát triển xă hội) [2, t. 6, tr. 282]; phương pháp “thực hành dân chủ rộng răi” (dân chủ thật sự) [2, t. 15, tr. 622]; nguyên lư “thần linh pháp quyền” – thực chất “cơ chế ‘tam quyền phân lập’ giữa các cơ quan lập pháp (độc lập), hành pháp (đối lập), tư pháp (trung lập)” [7]; mục tiêu của “chủ nghĩa xă hội phát triển” [2, t. 11, tr. 158]; hay sự sai lầm của quân đội khi không phân biệt rơ giữa ḥa b́nh và thái b́nh như sau: “Chính v́ lầm tưởng ḥa b́nh là thái b́nh cho nên có những tư tưởng sai lầm” [2, t. 9, tr. 311]; “Lầm tưởng ḥa b́nh là thái b́nh mà không lo củng cố lực lượng quốc pḥng, thế là sai lầm, mà lại là sai lầm to. Như thế không giữ ǵn ḥa b́nh, không giữ ǵn được Tổ quốc” [2, t. 9, tr. 437].

Hai làđổi mới tư duy về quân đội, nhân dân. Tính chất của quân đội là “bộ đội” (cá nhân: quân nhân) – bộ đội v́ nhân dân; bản chất của quân đội là “đoàn quân” (nhóm: quân đoàn) – đoàn quân do nhân dân mà có; thực chất của quân đội là “quân đội nhân dân” (cộng đồng: quốc dân, đồng bào) – quân đội của nhân dân; tức quân đội là của quốc gia hay của “cộng đồng xă hội” (nước, đất nước), chứ không phải của “nhóm” (Đảng Cộng sản).

Theo đó, đổi mới tư duy về quân đội, nhân dân, tức là cần xác định rơ nhiệm vụ chủ yếu của quân đội không phải là trung với Đảng, bảo vệ Đảng Cộng sản (nhóm), mà là trung với “nước” (nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa; hay nước Cộng ḥa Việt Nam, Việt Nam Cộng ḥa) và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, quân đội là phải biết hiếu với “dân” (thương yêu quốc dân, đồng bào dân tộc Việt Nam ở trong và ngoài nước), tức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân (cộng đồng dân tộc Việt Nam). Do vậy, cần phải bảo đảm tính “trung lập” của lực lượng quân đội trong quốc gia; tức đảng chính trị (Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam) không thể giữ vai tṛ lănh đạo quân đội. Việc nắm giữ hay người “chỉ huy” cao nhất trong lực lượng quân đội cần phải là người đứng đầu Chính phủ của nhân dân, được Quốc hội thay mặt nhân dân Việt Nam trao cho. Hồ Chí Minh đă từng nói về điều này như sau: “Thống nhất các bộ đội vũ trang dưới quyền chỉ huy của Chính phủ” [2, t. 4, tr. 173].

Đồng thời, cùng với đổi mới tư duy về quân đội, nhân dân, cần phải xác định rơ nhiệm vụ của quân đội là không được làm kinh tế. Toàn bộ các đơn vị quân đội đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mang tính dân sự hiện nay cần phải được chuyển khỏi quân đội; chỉ giữ lại một số đơn vị sản xuất, dịch vụ gắn với nhiệm vụ quân sự như nghiên cứu khoa học, sản xuất vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Ba làtất cả các kế hoạch, dự án, đạo luật, mục tiêu chiến lược về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển đất nước liên quan đến yếu tố nước ngoài đều cần phải được phản biện của xă hội, kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an ninh quốc gia. Đặc biệt, các dự án liên quan đến doanh nghiệp “công” (“nhà nước”) và “tư” (tư nhân) của Trung Quốc, th́ cần phải kiểm soát chặt chẽ để loại bỏ các h́nh thức xâm lược “kiểu mới”, như xâm phạm chủ quyền dạng “bất chấp pháp luật” nhằm chiếm biển đảo trong thời đại đă có pháp luật quốc tế; xâm lược kiểu “đồng hóa” dân tộc Việt Nam vào dân tộc Trung Hoa, hay xâm lược bằng cách “vẽ ra” đường “lưỡi ḅ” phi pháp trong các sản phẩm tiêu dùng, rồi đưa vào Việt Nam và các nước khác.v.v…

Bốn làcần loại bỏ ư thức hệ “cộng sản chủ nghĩa”,“xă hội chủ nghĩa” – các tính từ phản khoa học – đang tồn tại ở Việt Nam. Bởi v́, chính ư thức hệ này là nguồn gốc đẻ ra tệ sùng bái cá nhân, hay căn bệnh “chủ nghĩa cá nhân” – căn bệnh “mẹ” sinh ra nhiều căn bệnh “con” khác; đó là các căn bệnh: hiếu danh, kiêu ngạo, quan liêu, tham nhũng, lăng phí, tư duy ấu trĩ, đề ra nhiều khẩu hiệu sai lầm, dẫn tới không nhận rơ bạn, thù. Chính các căn bệnh này đă biến quân đội trở thành kẻ thù phản quốc, hại dân.

Hồ Chí Minh đă từng nói về những điều nêu trên như sau: “Kiêu ngạo là… Xa tránh những người chính trực nói thẳng… Kết quả của bệnh kiêu ngạo là: thoái bộ, xuống dốc” [2, t. 8, tr. 507]; “không thể nào dung túng tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả tai hại của nó” [2, t. 10, tr. 399]; “Khẩu hiệu chính trị đúng, th́ toàn dân thấy rơ phương hướng, nhận rơ ai là bạn, ai là thù” [2, t. 8, tr. 278]; “tự kiêu tự đại là thoái bộ. Bởi vậy, quân đội ta khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu tự đại” [2, t. 11, tr. 367].

Năm làcần thay đổi tên Đảng, tên nước (Nhà nước) để bảo đảm tri thức khoa học (tri thức “thật”) về h́nh thức tên gọi của quốc gia, tính chính danh của đảng cầm quyền – chính quyền dân sự (chính quyền của nhân dân). Đây là giải pháp nhằm xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; xây dựng chính quyền thật sự của nhân dân, do nhân dân, v́ nhân dân; tạo niềm tin trong nhân dân về chính quyền dân chủ do chính ḿnh bầu ra, sự thân thiện của đảng cầm quyền, Chính phủ trong quan hệ với các nước dân chủ, lực lượng yêu chuộng ḥa b́nh trên thế giới. Hiện nay, ngay tên đảng, tên nước ở Việt Nam đều phản khoa học, tức không liêm chính về học thuật. Đây là “sai lầm về tư tưởng” – căn nguyên có thể dẫn đến “cái chết” của quốc dân – quốc gia Việt Nam cả về mặt văn hóa (giá trị: quyền được tự do), chính trị (tinh thần: quyền được hạnh phúc) và kinh tế (quyền lợi: quyền được độc lập).

Nếu Đảng Cộng sản vẫn “kiên định” xây dựng “chế độ xă hội chủ nghĩa” [8], phát triển “kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa”, hay bắt nhân dân Việt Nam phải “bảo vệ Tổ quốc xă hội chủ nghĩa” [9] – xă hội phản khoa học cả về “h́nh thức” (tính chất: xă hội phản phát triển), “nội dung” (bản chất: xă hội phản dân chủ) và “nguyên lư” (thực chất: xă hội không có pháp quyền) – th́ Đảng trở thành kẻ phản động, phản bội lại đất nước, nhân dân. Sự kiên định xây dựng chế độ xă hội chủ nghĩa được coi là căn nguyên không chỉ dẫn đến sự “tồn vong của chế độ” [10] (cái chết của chế độ), mà c̣n dẫn đến sự “tồn vong” (cái chết) của ngay chính bản thân Đảng Cộng sản theo đúng “quy luật phát triển của cách mạng” [2, t. 11, tr. 92].

Việc đổi tên Đảng, tên nước mà tác giả nêu ra trên đây cần phải được tiến hành đồng thời với xóa bỏ tư tưởng “hận thù” giữa những người Việt Nam (đồng bào cùng một “Mẹ Việt Nam” sinh ra) với nhau; xây dựng quân đội trung lập, các đảng chính trị đối lập, tổ chức xă hội dân sự độc lập trong quốc gia, tôn trọng sự khác biệt, chính kiến giữa các đảng phái; thực hiện sự ḥa giải, ḥa hợp dân tộc thật sự; quy tụ ư kiến đóng góp sáng suốt của cộng đồng người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, nhằm đề ra phương thức lănh đạo, phương pháp quản trị, xác định nguyên tắc luật, nguyên lư pháp quyền đúng đắn, xây dựng “khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” [11] để thực hiện, bảo đảm đạt được mục đích đường lối chính trị, mục tiêu chính sách phát triển đất nước bền vững, tức bảo đảm sự cân đối, cân bằng, hài ḥa về môi trường sống tồn tại, sự công bằng, b́nh đẳng, công lư về quyền lợi (độc lập), giá trị (tự do), tinh thần (hạnh phúc) giữa các cá nhân, nhóm, cộng đồng.

_____

Tài liệu trích dẫn:

[1] Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng – Trung tâm Từ điển học, Hà Nội – Đà Nẵng 2005.

[2] CD-ROM Hồ Chí Minh, Toàn tập, Xuất bản lần thứ ba, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.

[3] Trung tâm khoa học xă hội và nhân văn quốc gia, Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Anh-Việt, Nxb TP Hồ Chí Minh, 1993, tr. 1719.

[4] V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t. 44.

[5] https://www.sggp.org.vn/xu-ly-cong-khai-tuong-linh-si-quan-quan-doi-co-sai-pham-dat-quoc-phong-595669.html

[6] http://vienkhxhnv.vinhuni.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/seo/xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-phat-trien-o-viet-nam-93118

[7] http://www.viet-studies.net/kinhte/NguyenHDong_ThanLinhPhapQuyen.html

[8] Điều 65 Hiến pháp Việt Nam năm 2013.

[9] https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/cong-bo-sach-trang-quoc-phong-2019-gioi-thieu-vu-khi-hien-dai-cua-viet-nam-591774.html

[10] Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 196.

[11] http://www.viet-studies.net/kinhte/NguyenHDong_ChongBaPhai.html

Trích: Viet-studies 18.12.19

Mục Thời sự Tạp chí Dân chủ & Phát triển điện tử:  

            www.dcpt.org                                                  

hay       www.dcvapt.net                                     

                                                                     

                                                                                            

Email: dcvapt@gmail.com                                                 

Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam     Trở về Mục Lục