style='tab-interval:35.4pt' onload="parent.toc(1)">

 

 

 HIỆP HỘI DÂN CHỦ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
ASSOCIATION FOR DEMOCRACY AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
GESELLSCHAFT FÜR DEMOKRATIE UND ENTWICKLUNG VIETNAM, gemeinnütziger e.V.

Postfach 1123, D - 59562 Warstein, Deutschland
Tel. 02921 / 665378      -       Fax 02921 / 672480

E. mail: DCvaPT@AOL.COM

_____________________________________

 BAN ĐIỀU HÀNH 
BOARD OF DIRECTORS/ VORSTAND

Chủ tịch: Âu Dương Thệ, tiến sĩ chính trị
Phó chủ tịch nội vụ: Trần Huê, bác sĩ 
 

BAN  BẢO TRỢ
SPONSOR / FÖRDERKREIS

   Bùi Diễm, cựu Đại sứ (Mĩ), Nguyễn Ngọc Bích, giáo sư (Mĩ) - Đào Tăng Dực, luật sư (Úc) –  Vị Hoàng, kĩ sư (Pháp)  - Nguyễn Quốc Khải, giáo sư (Mĩ) - Trần Nhật Kim (Mĩ) - Trần Trọng Nam, tiến sĩ (Pháp) – Hoàng Quế, tiến sĩ (Mĩ) – Nguyễn Cao Quyền, thẩm phán (Mĩ) - Dương Thái Sơn (Mĩ) - Nguyễn Thanh Trang, giáo sư (Mĩ)  và một số vị ẩn danh.

CÁC BAN CHUYÊN MÔN
ADVISORY COUNCILS / WISSENSCHAFTLICHE BEIRATE

      CHÍNH TRỊ

  KINH TẾ - TÀI CHÁNH

      Policy / Politik

  Economy & Finance / Wirtschaft & Finanz

      Chu Vũ Ánh, EDV                                                              Tôn Thất Long, Dozent f. Math

  Lâm Đăng Châu, Dipl. min.
  Nguyễn Quốc Khải, Prof.

      Trầ́n Bình Nam, Ing.

  Chu Vũ Tập, Dipl. f. Landwirtschaft

      Âu Dương Thệ, Dr. phil.

  Quân Tử, Dr. f. Ökonomie

      Nguyễn Văn Trần, Dr. phil.

 

 

 

      NGOẠI GIAO - QUỐC TẾ

  VĂN HÓA – XĂ HỘI

      International Relations / Außenpolitik 

  Culture&Society / Kultur &Gesellschaft

       Bùi Diễm                                                                        
   Nguyễn Ngọc Bích, Prof.

       Minh Đức
  Trần Huê, Arzt
  Trần Bình Nam, Ing.

  Nguyễn Thế An, Dr. phil. 
  Nguyễn Nam 
  Nguyễn Thế Việt, Dr. phil.

 

 


Hiệp Hội Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam    Startseite / Trang Chính